Longest 3D-printed bridge
Who
Guowei Ma, Li Wang, Xinhua Zhou, Yanfeng Li, Yansong Li
What
17.94 metre(s)
Where
China (Tianjin, China Mainland)
When

The longest 3D-printed bridge measures 17.94 m ( 58 ft 10.2 in) by span length and was achieved by Hebei University of Technology and Ma Guowei (both China) in Tianjin, China, on 21 July 2020.


The whole length of the bridge is 28.15 m ( 92 ft 4.26 in).